herb

  bip mpe up sekap logo ue

Dział Eksploatacyjno-Techniczny

Rozmiar tekstu:

1. Dział Eksploatacyjno–Techniczny:

- przygotowanie wniosków oraz rozwiązań wpływających na kształtowanie polityki remontowej MZN,

- przygotowanie całokształtu spraw związanych z przeprowadzeniem procedur o zamówienia publiczne,związanych z remontami, w tym kosztorysów

  inwestorskich

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją robót remontowych i inwestycji,

- ustalenie pilności i kolejności realizacji remontów,

- współpraca z działem DA przy ustalaniu zakresów prac remontowych,

- prowadzenie ogólnie rozumianego nadzoru budowlanego,

- prowadzenie spraw z zakresu eksploatacji i administracji MZN,

- prowadzenie dokumentacji technicznej,

- przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków i urządzeń,

- przygotowywanie długoterminowych planów remontowo – konserwacyjnych,

- rozliczanie nakładów materiałowo –finansowych na obiekty,

- opracowywanie planów rocznych robót budowlanych i inwestycyjnych,

- przygotowywanie materiałów do przetargów zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa w tym zakresie,

- prowadzenie transportu dla potrzeb MZN.

1.1 Sekcja nadzoru budowlanego, planowania remontów i dokumentacji technicznej:

- prowadzenie nadzoru robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami Prawa Budowlanego,

- przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków i urządzeń,

- przygotowanie kosztorysów inwestorskich,

- uczestnictwo w odbiorach robót,

- prowadzenie dokumentacji technicznej (książek obiektów), dzienników budowy zarządzanego mienia,

- dokonywanie analiz, weryfikacja planów remontów rocznych,

- przygotowanie wniosków oraz rozwiązań wpływających na kształtowanie polityki remontowej MZN,

- współpraca przy ustalaniu planów remontów i inwestycji pod kątem wydatkowania środków finansowych przez Gminę i Wspólnoty Mieszkaniowe,

- opracowanie dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowych warunków przetargów, propozycje wzorów

  umów),

- uczestnictwo w przetargach, zgodnie z obowiązującym w MZN regulaminie,

- sporządzanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej zleconych remontów dla wykonawców obcych,

- sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentacji powykonawczej,

- prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie zamówień publicznych, BHP, szkoleń zawodowych i w zakresie uprawnień zawodowych

  i specjalistycznych oraz współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w tym zakresie,

- prowadzenie kontroli na polecenie Dyrektora MZN w sprawie realizacji przepisów regulaminów dotyczących spraw remontowo – budowlanych,

- prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej MZN znajdującego się w budynku na ul. Dworcowej, w tym dbanie i ponoszenie odpowiedzialności

  za ład i porządek.

1.2 Sekcja informatyczna.

- administracja i konfiguracja sieci komputerowej (konfiguracja sieci wewnętrznej oraz połączeń z zewnętrzną siecią internet), zapewnienie niezawodnej

  pracy serwerów, administracja serwerami, archiwizacja zasobów przechowywanych na serwerach, nadzór nad pracą systemu operacyjnego i baz

  danych, zabezpieczanie sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych serwerów,

- prowadzenie i edycja strony internetowej - zamieszczanie informacji przekazywanych przez pracowników MZN,

- montaż, serwis i konserwacja sprzętu komputerowego, konfiguracja stacji roboczych (komputery, peryferia, oprogramowania, itp.),

- prowadzenie rejestru licencji, programów komputerowych,

- zakup, sprawdzanie i naprawa sprzętu, zgłaszanie sprzętu do reklamacji i napraw gwarancyjnych,

- instalacja, aktualizacja i naprawa specjalistycznego oprogramowania (systemy zarządzania firmą: logistyka, administracja, księgowość, czynsze, itp.)

  oraz współpraca i koordynacja działań z ich autoramii użytkownikami, jak również doskonalenie wiedzy w zakresie wykorzystywanych programów

  przez wszystkie działy MZN,

- ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe działanie sprzętu komputerowego i elektronicznego,

- nadzór nad pozostałym zapleczem sprzętowym zakładu,

- kontakt z dostarczycielem dostępu do internetu oraz pomoc użytkownikom w kwestiach związanych ze sprzętem komputerowym,

- tworzenie programów komputerowych na użytek Miejskiego Zarządu Nieruchomości,

- okresowe dokonywanie szkoleń pracowników w zakresie funkcji wykorzystywanych programów informatycznych (np. word, exel, open office i inne),

- przestrzeganie przepisów bhp na stanowisku pracy z komputerem i drukarką,

- zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu potrzeb w zakresie zakupu części zamiennych lub konieczności wymiany sprzętu komputerowego,

  przygotowywanie zestawień materiałów do przetargów zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa  w tym zakresie,

- składanie zamówień na części wymienne do urządzeń peryferyjnych (tonery, taśmy barwiące, tusze, itp.)

-  pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych.

1.3. Sekcja Eksploatacyjno- Remontowa:

- wykonywanie remontów bieżących budynków w celu zabezpieczenia przed dekapitalizacją - konserwacje, remonty oraz wymiana urządzeń

  technicznych, w tym instalacji wod. – kan., c.o., gazowej, elektrycznej, urządzeń sanitarnych, będących na wyposażeniu budynków,

- utrzymanie i konserwacja placów zabaw, urządzeń zabawowych i elementów małej architektury,

- przeprowadzanie pomiarów kontrolnych – instalacji gazowych i elektrycznych,

- prowadzenie pogotowia awaryjnego,

- obsługa transportowa,

- wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych mieszkań, w tym roboty tynkarskie, malarskie, wymiana podłóg, wykładzin, stolarki okiennej

  i drzwiowej,

- bieżąca konserwacja budynków,

- wymiany i naprawa rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich,

- remonty stolarki okiennej  i drzwiowej,

- malowanie klatek schodowych,

- codzienne wydawanie i kontrola kart drogowych oraz dopilnowanie terminowego ich zwrotu,

- czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem i przechowywaniem dokumentów transportowych,

- prowadzenie kartotek narzędziowych i wydanej odzieży dla pracowników grupy remontowej i kierowców oraz sporządzanie wniosków o ich likwidację

  do Komisji Likwidacyjnej w miejscu,

- sporządzanie kart pracy, wniosków premiowych oraz ewidencji czasu pracy kierowców,

- sporządzanie miesięcznych rozliczeń kilometrów z przebiegu środków transportowych,

- rozliczenie z użycia paliwa, olejów i smarów,

- prowadzenie ewidencji ogumienia zgodnie z przepisami,

- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych,

- fakturowanie odpłatnych usług transportowych,

- składanie zapotrzebowania na zakup części zamiennych oraz innych narzędzi i sprzętu wyposażania pojazdów mechanicznych lub garażu (ilościowo-

  wartościowe) oraz wniosków o remont kapitalny,

- rozliczanie nakładów na obiekty,

- prowadzenie planu finansowego Działu.