herb

  bip mpe up sekap logo ue

Dział Kadr, Spraw socjalnych i BHP

Rozmiar tekstu:

1. Dział Kadr, Spraw Socjalnych i BHP

1.1 Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych:

- prowadzenie całokształtu spraw osobowych w tym dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa pracy,

- współudział w przygotowaniu zakresu czynności dla poszczególnych pracowników MZN,

- prowadzenie polityki kadrowej MZN, przedstawianie Dyrektorowi opinii, wniosków, analiz,

- przygotowanie wniosków dotyczących kształcenia, doskonalenia i dokształcania pracowników,

- gospodarowanie etatami zgodnie z planem budżetu,

- analizowanie sytuacji kadrowej w MZN,

- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prac kadrowych,

- nadzór nad zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy w MZN zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i aktami wykonawczymi wydanymi na jego

  podstawie,

- określenie i realizacja potrzeb socjalnych pracowników MZN, w tym przygotowanie projektów regulaminów, instrukcji i innych wytycznych,

-administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem ZFŚS,

- organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin w czasie wolnym od pracy,

-organizowanie opieki nad emerytami i rencistami oraz ich rodzinami,

- przygotowywanie materiałów do przetargów zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa w tym zakresie,

- organizowanie opieki socjalnej nad dziećmi pracowników,

- prowadzenie planu finansowego Działu.

1.2 Sekcja ds. BHP:

- prowadzenie całokształtu spraw BHP w oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia,

- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników (lub inne osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż

  stosunek pracy, wyznaczonych przez pracodawcę) przepisów i zasad bhp,

- kontrola przestrzegania zasad wynikających z przepisów o ochronie pracy kobiet oraz młodocianych,

- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia, w tym z wnioskiem np.

  dotyczącym wstrzymania pracy zakładu lub jego części, ze względu na występujące zagrożenia,

- sporządzanie minimum raz w roku okresowych analiz stanu bhp z uwzględnieniem profilaktyki wypadkowej oraz poprawy warunków pracy,

- udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz udział opracowywaniu dotyczących modernizacji i inwestycji,

- udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz zgłaszanie

  wniosków w tym zakresie,

- udział w opracowywaniu regulaminów pracy, wewnętrznych zarządzeń, instrukcji itp., które związane są z bhp,

- opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp,

- udział w zespole powypadkowym oraz przy ustalaniu zachorowań na choroby zawodowe wraz z odpowiedzialnością za prawidłowe sporządzanie

  dokumentacji w powyższym zakresie,

- prowadzenie rejestrów, kompletowanie dokumentacji dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

- prowadzenie rejestrów oraz kartotek odzieży roboczej dla pracowników MZN,

- sporządzanie list ekwiwalentów za pranie odzieży oraz za używanie odzieży własnej,

- wypisywanie dowodów RW na odzież oraz środki bhp dla pracowników MZN,

- prowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników MZN, ich ewidencja oraz nadzór nad terminowym ich wykonywaniem,

- udział w ocenie ryzyka zawodowego,

- doradztwo w zakresie bhp dla wszystkich komórek MZN,

- współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi MZN oraz laboratoriami upoważnionymi do wykonywania badań i pomiarów środowiska pracy,

- współdziałanie z lekarzem opiekującym się pracownikami oraz z przedstawicielem pracowników, wybranym dla celów związanych z bhp,

- popularyzacja problematyki bhp wśród pracowników,

- niezwłoczne odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych,

- niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyn czy urządzeń, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia,

- sporządzenie sprawozdań z zakresu BHP,

- sporządzenie wniosków do DL o dokonanie zakupu / zlecenia usługi / o wartości szacunkowej powyżej lub poniżej 14 000 euro,

- sporządzenie planów do budżetu z zakresu BHP.

- planowanie OC i ratownictwa, w tym:

- sporządzenie planów OC,

- planowanie osiągania gotowości i rozwinięcia organów kierowania,

- planowanie prowadzenia akcji ratunkowej,

- planowanie ewakuacji ludności,

- sporządzenie dokumentacji formacji obrony cywilnej (plan działania).

- wykrywanie zagrożeń i alarmowanie, w tym:

- organizacja osiągania gotowości elementów SWA oraz funkcjonowanie SWO,

- sporządzenie dokumentacji, wyposażanie oraz sprawdzanie sprawności urządzeń do wykrywania zagrożeń,

- organizacja łączności i stanu wyposażenia w techniczne środki łączności (system wykrywania zagrożeń i alarmowania oraz kierowania).

- szkolenia OC, w tym:

- szkolenie kadry kierowniczej, aparatu wykonawczego OC oraz komendantów FOC,

- planowanie, organizacja i realizacja szkolenia formacji OC,

- organizacja i realizacja szkoleń w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

- zabezpieczenie inżynieryjno- techniczne, w tym:

- doraźne przygotowanie budowli ochronnych,

- realizacja przedsięwzięć w zakresie zaopatrywania ludności w wodę.

- planowanie materiałowo- techniczne, w tym:

- sporządzenie dokumentów planistycznych, ewidencyjnych związanych z gospodarką sprzętem OC,

- planowanie wyposażenia formacji OC w sprzęt oraz środki OC.

- planowanie przedsięwzięć obrony cywilnej- plany zamierzeń,

- prowadzenie ewidencji przydziałów organizacyjno- mobilizacyjnych,

- sporządzenie sprawozdań dotyczących OC,

- odpowiedzialność za realizację zadań Obrony Cywilnej w MZN,

- sporządzenie wniosków do DL o dokonanie zakupu / zlecenia usługi / o wartości szacunkowej powyżej lub poniżej 14 000 euro,

- sporządzenie planów do budżetu z zakresu OC,

- prowadzenia planu finansowego Działu.