herb

  bip mpe up sekap logo ue

Dział Logistyki

Rozmiar tekstu:

1. Dział Logistyki:

 1.1 Sekcja ds. zamówień publicznych:

- organizacja postępowań o zamówienia publiczne na usługi, dostawy i roboty budowlane, opracowanie dokumentacji przetargowej (specyfikacji

  istotnych warunków zamówienia lub szczegółowych warunków zamówienia, wzorów umów),

- prowadzenie przetargów, zgodnie z obowiązującym w MZN regulaminem pracy komisji,

- sporządzanie umów na udzielane zamówienia publiczne,

- przygotowaniedokumentów w przypadku odwołań, w razie potrzeby reprezentowanie MZN w sądzie lub przed innymi organami,

- kompletowanie i zabezpieczenie dokumentów przetargowych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych i ustawą Prawo Zamówień

  Publicznych,

- sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,

- prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie zamówień publicznych oraz współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w tym zakresie,

- prowadzenie kontroli na polecenie Dyrektora MZN w sprawie realizacji przepisów regulaminów dotyczących spraw remontowo – budowlanych,

- prowadzenie rejestru zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 EURO oraz rejestru zamówień publicznych do 14 000 EURO na usługi i roboty

  budowlane.

1.2 Sekcja ds. planowania i zaopatrzenia:

- dokonywanie zakupów materiałów do kwoty 14.000 EURO,

- prowadzenie rejestru zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 EURO na zakupy materiałów,

- sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych na podstawie złożonych przez poszczególne działy wniosków.

1.3 Magazyn:

- bieżąca ewidencja przychodów i rozchodów materiałowych na kartotekach magazynowych,

- terminowe przyjmowanie na magazyn zakupionych i dostarczonych materiałów,

- sprawdzanie dostarczonych na magazyn materiałów pod względem ilościowym i jakościowym oraz na bieżąco składanie reklamacji w przypadku

  niezgodności z dokumentami (fakturą) lub pod względem jakości,

- terminowe dokonywanie zwrotu opakowań,

- ponoszenie odpowiedzialności za zgodność stanu magazynowego z dokumentami księgowymi oraz za całokształt czynności związanych

  z przyjmowaniem, wydawaniem i przechowywaniem materiałów na magazynie,

- dbanie i ponoszenie odpowiedzialności za należyte zabezpieczenie powierzonych materiałów przed zniszczeniem, kradzieżą, pożarem lub

  uszkodzeniem,

- dbanie i ponoszenie odpowiedzialności za ład i porządek w pomieszczeniach magazynowych oraz na placu drzewnym i stanowisku pracy,

- dbanie i ponoszenie odpowiedzialności za należyte zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych, pieczątek oraz innej dokumentacji księgowej

  i magazynowej,

- przestrzeganie Polityki rachunkowości w zakresie gospodarki magazynowej,

- przestrzeganie obowiązującej instrukcji o ochronie danych osobowych.