Logo jastrzebie 80

  logo ue    

Historia

Rozmiar tekstu:
 
 Miejski Zarząd Nieruchomości z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 55 powstał w wyniku podziału Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Jako zakład budżetowy utworzony został Uchwałą Nr XXII/225/91 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.11.1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i rozpoczął swoją działalność w nowej strukturze z dniem 01.01.1992 r. Z dniem 1 lipca 2006 roku nastąpiło przekształcenie w jednostkę budżetową Miasta Jastrzębie Zdrój na podstawie Uchwały Nr XLV/930/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29.06.2006 r. w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju w jednostkę budżetową oraz Uchwały Nr XLVI/964/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 07.09.2006 r. zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Nieruchomości w jednostkę budżetową.
Od 01.07.2006 r. MZN działa w oparciu o Statut zatwierdzony Uchwałą XLVI/965/2006 r. Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 07.09.2006 r. Organem nadrzędnym dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości jest Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój.
Miejski Zarząd Nieruchomości działa w oparciu o ustawę o finansach publicznych, ustawę o rachunkowości, ustawę o ochronie praw lokatorów, ustawę o gospodarce komunalnej, ustawę o własności lokali, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę Prawo budowlane, ustawę Prawo zamówień publicznych, ustawę Prawo energetyczne, Uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój oraz Statut zakładu.
 
Przedmiotem działania MZN jest w szczególności:
 
1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
2) podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomościami, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości,
3) prowadzenie administracji zleconej nieruchomości
4) prowadzenie ewidencji budynków, nieruchomości oraz lokali,
5) prowadzenie ewidencji najemców oraz właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych,
6) zawieranie i rozwiązywanie umów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości na podstawie udzielonych pełnomocnictw rodzajowych,
7) prowadzenie rozliczeń dostarczanych do nieruchomości mediów,
8) utrzymanie czystości obiektów i przyległych terenów, prowadzenie akcji sanitarnych,
9) wykonywanie robót budowlanych, remontów i konserwacji,
10) realizacja inwestycji,
11) przeprowadzanie przeglądów technicznych,
12) prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
13) prowadzenie obsługi finansowej nieruchomości.
 
 Działalność podstawowa MZN obejmuje:
 
1) pobór opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz prowadzenie windykacji, w tym sądowne dochodzenie roszczeń w zakresie: należności czynszowych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali, obiektów, gruntów i innych należności wynikających z zawartych umów,
2) prowadzenie sądowych spraw o eksmisję,
3) dochodzenie odszkodowania za szkody związane z eksploatacją górniczą,
4) wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami,
5) prowadzenie innych spraw związanych z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami.
 
MZN prowadzi zarząd wspólnot mieszkaniowych na podstawie art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zmianami/.
Miejski Zarząd Nieruchomości prowadzi administrację zlecona nieruchomości na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych z osobami trzecimi.
 
Dyrektor ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje, a zwłaszcza za:

- dyscyplinę budżetową,

- dyscyplinę pracy,

- politykę kadrową,

- zabezpieczenie powierzonego mienia komunalnego,

- racjonalną gospodarkę,

- przestrzeganie postanowień Statutu MZN.