herb

  bip mpe up sekap

ABOLICJA

Rozmiar tekstu:

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODDŁUŻENIA LOKALI KOMUNALNYCH (ABOLICJA)


Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zgodnie z wprowadzoną w życie Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr XXII.164.2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne, wychodząc dłużnikom naprzeciw wprowadza się możliwość umorzenia części  należności ciążących na zajmowanym lokalu mieszkalnym po spełnieniu określonych warunków.

Do kogo kierowana jest uchwała?
Do osób posiadających zaległości na obecnie zajmowanym lub poprzednio zajmowanym lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, które na dzień 31.12.2017 r. posiadały zaległość wobec Gminy i nie posiadają zaległości powstałych po dniu 31.12.2017 r. 

Kogo nie dotyczy uchwała?
    • Osób, które bezprawnie zajęły lokal stanowiący własność Gminy Jastrzębie-Zdrój.
    • Osób, które prowadzą działalność gospodarczą.
    • Osób, które posiadają zaległości za okres krótszy niż 6 miesięcy.
    • Osób, które mają wykupione lokale mieszkalne.
    • Osób, które wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.
    • Osób które, według wiedzy Wierzyciela (na podstawie dotychczas prowadzonych postępowań egzekucyjnych) mają możliwość uregulowania
      zadłużenie.

Na jakich warunkach można uzyskać częściowe umorzenie?
    • Dłużnik złoży stosowny wniosek w terminie od 02.01.2018 r. do 31.03.2018 r. (wniosek do pobrania na stronie www.mzn.jastrzebie.pl w zakładce
      mieszkańcy „abolicja” lub w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Dziale Czynszów i Windykacji pokój nr 17). Do wniosku
      należy dostarczyć potwierdzenie osiąganych dochodów (do wglądu). 
    • Dłużnik podpisze z Wierzycielem Porozumienie o umorzenie należności.
    • Dłużnik, w terminie do 30 września 2018 r., wpłaci na konto Wierzyciela jednorazowo 40 % należności pieniężnych określonych w Porozumieniu
      (lub w sześciu ratach) oraz całość należności pieniężnych wynikających z kosztów sądowych i egzekucyjnych, w tym zastępstwa procesowego.
    • Dłużnik, na dzień umorzenia, nie będzie posiadał innego zadłużenia wobec Gminy Jastrzębie-Zdrój, niż to podlegające umorzeniu i wykazane
      w Porozumieniu.
    • Dłużnik, od zawarcia Porozumienia, na bieżąco będzie regulował opłaty związane z zajmowanym lokalem przez okres 18 miesięcy od dnia
      podpisania Porozumienia.
    • Umorzenie należności nastąpi, po spełnieniu przez Dłużnika w/w warunków w czwartym kwartale 2019 r.
    • Umorzenie należności Dłużnikowi, który niegdyś zajmował lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Jastrzębie-Zdrój nastąpi bez zbędnej
      zwłoki po spełnieniu przez Dłużnika warunków zawartych w Porozumieniu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OD 02.01.2018 R. DO 31.03.2018 R.

Wszelkich informacji w sprawie przystąpienia do programu udzielane są pod nr telefonu 32 47 870 19.

Wniosek o zawarcie porozumienia w sprawie szczególnego trybu umorzenia (PDF do wydrukowania) Pobierz...