Zmiana godzin przyjmowania interesantów przez administratorów budynków mieszkalnych.

Rozmiar tekstu:

Miejski Zarząd Nieruchomości uprzejmie informuje, iż z dniem 01.10.2022r. zmianie ulegają godziny przyjmowania interesantów przez administratorów budynków mieszkalnych. Obsługa odbywała się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.

Pogotowie protestacyjne NSZZ „Solidarność”

Rozmiar tekstu:

W związku z coraz trudniejszą sytuacją finansową gospodarstw domowych i drastycznym pogorszeniem się kondycji przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” rozpoczął w dniu 7 września 2022 roku pogotowie protestacyjne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Jako pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości popieramy przyjęte w uchwale Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” postulaty, dlatego w czasie trwania pogotowia protestacyjnego na budynkach Miejskiego Zarządu Nieruchomości zostaną wywieszone flagi NSZZ „Solidarność”.

 

Uchwała - POGOTOWIE PROTESTACYJNE

 

Jastrzębie segreguje na 5

Jastrzębie segreguje na 5
Rozmiar tekstu:

Segregacja odpadów to nasz obowiązek, a nie kwestia wyboru

Proces segregacji zaczyna się w naszych domach i mieszkaniach.

Segregujesz – Segreguj na 5!

Przygotowując swoje odpady do odbioru, pamiętaj o tym, aby je właściwie posortować. Odpady dzielimy na 5 frakcji:
- metale i tworzywa sztuczne (żółty worek lub pojemnik),
- papier (niebieski worek lub pojemnik),
- szkło (zielony worek lub pojemnik),
- bioodpady (brązowy pojemnik),
- odpady zmieszane.

Nie segregujesz – Łamiesz prawo

Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że :

 • brak segregacji przekłada się negatywnie na stan środowiska naturalnego,
 • nie wykonując obowiązku segregacji narażamy się na karę grzywny oraz wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Zamiast 29,50 zł zapłacimy 59 zł od osoby za miesiąc.


Nie segregujesz – Konsekwencje ponoszą wszyscy

Zanieczyszczając surowce wtórne, które inni zebrali prawidłowo, przyczyniamy się do wzrostu kosztów ich odbioru i zagospodarowania, które poniosą wszyscy solidarnie.

Efektywność energetyczna budynków

Rozmiar tekstu:

Skorzystaj z przydatnych informacji i pamiętaj o dostosowaniu się do wymogów.

Efektywność energetyczną budynku to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej to ocena zbioru właściwości budynku, które mają wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania. Obejmuje m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku i sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wymagania minimalne techniczno-budowlane charakterystyki energetycznej budynków dopuszczalnych parametrów  zapotrzebowania na energię i izolacyjnością cieplną przegród mówi o obliczeniowej wartości wskaźnika, który określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnego, gospodarczego i magazynowego - również do oświetlenia wbudowanego, powinna być mniejsza od wartości granicznej określonej w rozporządzeniu WT. Przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku powinny odpowiadać przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w rozporządzeniu WT.

Gdzie przesłać/złożyć wniosek o aktualizację danych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków?

Wniosek o aktualizację  danych zawartych w wykazach prześlij lub złóż (wraz z kopiami dokumentów potwierdzających zmianę danych) :

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Gospodarki Niskoemisyjnej
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Więcej informacji na temat centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków można uzyskać pod numerem telefonu: 22 411 92 40.

Okresowe kontrole systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach - właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany poddać budynek w czasie jego użytkowania kontroli okresowej, która sprawdza stan techniczny systemu ogrzewania i efektywność energetyczną kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych w okresach

 • co najmniej raz na 5 lat - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
 • co najmniej raz na 2 lata - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
 • co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW. okresowej,
 • co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Kontrola systemu ogrzewania obejmuje nie tylko kotły,  ale cały system ogrzewania, który swym zakresem obejmuje także urządzenia instalacyjne.

Programy wsparcia renowacji budynków jakie są wdrażane w Polsce to kompleksowe działania na rzecz wsparcia renowacji budynków, które obejmują narzędzia legislacyjne  i organizacyjne, a także wsparcie finansowe zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych. Programy takie jak Stop Smog, Czyste Powietrze, Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz fundusze europejskie – to kluczowe  publiczne programy mające na celu stopniowe dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie.

Program Czyste Powietrze 

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotację można otrzymać m.in. na:

 • docieplenie przegród budynku,
 • zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła,
 • dokumentację projektową oraz audyt energetyczny.

Więcej szczegółów na https://czystepowietrze.gov.pl/

Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)

Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Formy pomocy:

 • premia termomodernizacyjna;
 • premia remontowa;
 • premia kompensacyjna.

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/

Ulga termomodernizacyjna
Niezależnie od głównych programów wsparcia, będąc podatnikiem, rozważ skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na:

 • materiały  budowlane, 
 • urządzenia  i  usługi,  związane  z  realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Limit wydatków: 53 tys. zł, a dowodem poniesionych wydatków są faktury VAT.

Wszystkie szczegółowe informacje w tym temacie znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

 

Nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej

Rozmiar tekstu:
Uprzejmie informujemy że strona Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Nieruchomości została uruchomiona pod adresem: bip.mznjastrzebie.pl zmieniony został również odnośnik na naszej stronie internetowej aby kierował do nowej strony.
 
Aktualnie trwające ogłoszenia, zamieszczone do 31.07.2022r., będą znajdowały się nadal na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.