Dział Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów

Rozmiar tekstu:

1. Dział Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów:
1.1 Sekcja administrowania lokalami mieszkalnymi:
-    prowadzenie działalności na odcinku administrowania i eksploatacji lokalami mieszkalnymi, w tym komunalnymi, socjalnymi i własnościowymi,
-    ewidencja mienia komunalnego,
-    prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, 
-    zawieranie i rozwiązywanie umów najmu, 
-    przygotowywanie dokumentów do postępowań sądowych oraz komorniczych w sprawach o eksmisję,
-    przygotowywanie dokumentów do zagospodarowania nowo przyjętego mienia komunalnego,
-    prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja akt lokali mieszkalnych,
-    prowadzenie sprawozdawczości z lokali mieszkalnych,
-    prowadzenie ewidencji osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych,
-    przygotowywanie planów zakupów środków czystości, BHP i innych,
-    uczestnictwo w eksmisji z lokali mieszkalnych,
-    organizowanie akcji sanitarno-porządkowych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta,
-    zlecenie wykonania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, 
-    nadzór nad sprzątaczkami oraz pracownikami gospodarczymi,
-    prowadzenie kontroli utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych,
-    pielęgnacja terenów zielonych – koszenie traw, obcinanie żywopłotów itp.
-    kontrola wywozu odpadów komunalnych z administrowanych nieruchomości,
-    prowadzenie "akcji zima",

-    zgłaszanie usterek i potrzeb remontowych w lokalach i budynkach mieszkalnych,
-    uczestnictwo w okresowych przeglądach stanu technicznego budynków, 
-    przygotowywanie analiz i innych materiałów na potrzeby MZN i jednostki nadrzędnej,
-    współpraca z działem Czynszów i Windykacji w zakresie należności i zaległości czynszowych, zmian w ewidencji osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych,
-    prowadzenie i aktualizacja elektronicznych kartotek lokali mieszkalnych, 
-    przygotowywanie, dostarczanie korespondencji związanej z lokalami mieszkalnymi,
-    uczestniczenie w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
-    uczestniczenie w okresowych przeglądach stanu technicznego budynków mieszkalnych,
-    przygotowywanie materiałów do udzielenia zamówień publicznych w ramach pracy sekcji, zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa w tym zakresie,
-    uczestniczenie w rozprawach sądowych na wezwanie sądu,
-    przygotowywanie materiałów do celów sprawozdawczych.

1.2 Sekcja administrowania nieruchomościami użytkowymi:
-    prowadzenie działalności na odcinku administrowania i eksploatacji nieruchomościami użytkowymi,
-    prowadzenie ewidencji budynków i lokali użytkowych,
-    ogłaszanie przetargów na najem i dzierżawę lokali, garaży i gruntów zgodnie z obowiązującym regulaminem, 
-    przyjmowanie i przekazywanie lokali użytkowych, garaży i gruntów,
-    zawieranie i rozwiązywanie umów dzierżawy i najmu,
-    prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja akt lokali użytkowych,
-    przygotowywanie dokumentacji do zagospodarowania nowo przyjętych nieruchomości użytkowych,

-    prowadzenie i aktualizacja elektronicznych kartotek nieruchomości użytkowych,
-  prowadzenie ewidencji zamieszczonych na elewacjach reklam, przygotowywanie, zawieranie i rozwiązywanie umów z właścicielami reklam,
-    kontrola realizacji zapisów zawartych w umowach najmu i dzierżawy,
-    uczestniczenie w okresowych przeglądach stanu technicznego budynków użytkowych,
-    zgłaszanie potrzeb remontowych i usterek w budynkach użytkowych,
-    współpraca z działem Czynszów i Windykacji w zakresie należności i zaległości czynszowych, zmian w ewidencji najemców i dzierżawców,
-    przygotowywanie i dostarczanie korespondencji dotyczącej nieruchomości użytkowych i garaży,
-    przygotowywanie materiałów do celów sprawozdawczych,
-    uczestniczenie w kontrolnych odczytach liczników głównych i podliczników,
-    uczestniczenie w rozprawach sądowych zgodnie z wezwaniem sądu,
-  przygotowywanie materiałów do udzielania zamówień publicznych w ramach pracy sekcji, zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa w tym zakresie,

1.3 Sekcja rozliczeń i analizy zużycia mediów:
-    zawieranie umów na wynajem sal w Domach Sołeckich, wiat rekreacyjnych,
-    rozliczanie zużytych mediów podczas wynajmu,
-    prowadzenie rejestrów zużycia mediów dla całości zasobów,
-  prowadzenie ewidencji budynków wyposażonych w podzielniki kosztów c.o. i współpraca ze specjalistyczna firmą rozliczeniową,
-    przeprowadzanie ankiet w sprawie zastosowania podzielników kosztów w budynkach,
-    rozliczanie kosztów zużycia mediów oraz prowadzenie korespondencji z lokatorami w tym zakresie,
-    ustalanie wysokości zaliczek na dostarczone media,
-    analiza wielkości dostarczonych mediów, sporządzanie wykazów nadmiernego ich zużycia,
-   prowadzenie ewidencji zainstalowanych wodomierzy, nanoszenie zmian, prowadzenie korespondencji z lokatorami odnośnie terminu legalizacji,
-    prowadzenie ewidencji terminów legalizacji głównych liczników,
-    opisywanie faktur pod względem merytorycznym,
-    kalkulacja stawek opłat za c.o. – lokalne kotłownie,
-    prowadzenie planu finansowego Działu,
-    zgłaszanie szkód do ubezpieczenia.