Dział Ekonomiczno-Finansowy

Rozmiar tekstu:

1. Dział Ekonomiczno-Finansowy:
1.1 Sekcja finansowo-materiałowa:
-  sprawdzanie wszystkich dokumentów księgowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustawą o podatku od towarów i usług,
-  dekretacja wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z planem kont obowiązującą w jednostce oraz ustawą o rachunkowości,
-  bieżąca ewidencja wszystkich kosztów i sprzedaży w programie finansowo-księgowym,
-   rozliczanie kosztów działalności pomocniczej i kosztów zarządu na poszczególne działy wg polityki rachunkowości,
-   wystawianie faktur VAT oraz not księgowych dotyczących sprzedaży na podstawie poleceń lub zestawień wpływających z wszystkich działów jednostki,
-   bieżąca analiza kosztów i sprzedaży, wydatków i dochodów,
-  miesięczne sporządzanie łącznych zestawień zakupu i sprzedaży jako podstawa do sporządzenia deklaracji VAT-7 (podstawa – załączniki w formie wydruków komputerowych potwierdzonych przez pracowników odpowiedzialnych za daną ewidencję i sporządzony wydruk komputerowy),
-   miesięczne rozliczanie podatku VAT należnego i naliczonego,
-   prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z klasyfikacją rodzajową oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów,
-   ewidencja analityczna kosztów w rozbiciu na poszczególne obiekty jednostki oraz uzgadnianie jej z ewidencją FK,
-   dostosowanie formy księgowania kosztów na budynkach w zależności od potrzeb i zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
-   dekretacja dowodów księgowych dla potrzeb ustalenia kosztów na poszczególnych obiektach,
-   prowadzenie rejestru zakupu materiałów i wyposażenia,
-   odnotowywanie w księdze rejestru zapłat zobowiązań dotyczących zakupu,
-   bieżąca rejestracja zużycia pobranych materiałów z magazynu i rozliczanie na odpowiednie stanowiska kosztów,
-   miesięczne uzgadnianie stanów materiałowych z księgą główną,
-  sporządzanie miesięcznych wydruków z programu FK i uzgadnianie stanów magazynowych z ewidencją księgową za poświadczeniem zgodności magazynowej,
-   sporządzanie korygujących poleceń księgowania w przypadku stwierdzenia mylnego księgowania czy też dekretacji,
-   rozliczanie inwentaryzacji mienia zakładu z jednoczesnym wystawianiem arkusza różnic inwentaryzacyjnych,
- archiwizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkich dowodów księgowych objętych zakresem czynności oraz należyte ich przechowywanie,
-   analiza wszystkich kont oraz windykacja należności dotyczących pozostałej sprzedaży jednostki,
-   analityczne księgowanie kaucji mieszkaniowych i uzgadnianie w/w operacji z kontem syntetycznym,
-   weryfikacja wniosków o likwidację mienia pod kątem ewidencji księgowej,
-   dokonywanie sprzedaży mienia jednostki zgodnie z przyjętą procedurą,
-   ewidencja operacji zgodnie z typowym planem kont, obowiązującym w MZN, oraz aktualizacja na potrzeby jednostki,
-   sporządzanie wydruków do sprawozdawczości finansowej w oparciu o prowadzoną ewidencję,
-   bieżąca analiza stanów magazynowych na podstawie ewidencji księgowej,
-   przygotowanie instrukcji, zarządzeń itp. w zakresie zadań sekcji, oraz analiza zapisów  w polityce rachunkowości, zgłaszanie Głównemu Księgowemu o ewentualnych propozycjach,
-    prowadzenie rejestru wpływu faktur dotyczących usług obcych, 
-    dekretacja dokumentów bankowych zgodnie z planem kont obowiązującym w jednostce,
-    bieżąca ewidencja operacji bankowych,
-    bieżące uzgadnianie rachunków bankowych, 
-    regulowanie wszystkich zobowiązań jednostki wraz z adnotacją na dowodach źródłowych,
-    zakładanie lokat terminowych dot. zabezpieczenia umów,
-    ewidencja kaucji lokali użytkowych,
-    bieżąca analiza wszystkich rozrachunków z dostawcami i odbiorcami oraz uzgadnianie stanów zgodnie z ewidencją księgową,
-   potwierdzanie zgodności sald oraz wystawianie wymaganych przepisami potwierdzeń i wysyłanie potwierdzeń sald odpowiednim kontrahentom w ostatnim kwartale roku kalendarzowego,
-    naliczanie odsetek od nieterminowych należności,
-    regulowanie zobowiązań,
-    prowadzenie ewidencji i rozliczanie czeków gotówkowych,
-    prowadzenie ewidencji na potrzeby sprawozdań budżetowych
-    dokonywanie aktualizacji należności,
-    sporządzanie sprawozdań do GUS z części finansowej,
-    prowadzenie ewidencji zaangażowania,
-    weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o dokonywanie zakupu, świadczenia usług zgodnie z klasyfikacja budżetową oraz planem finansowym jednostki,
-    składanie wniosków do Dyrektora o zmianę w budżecie w zakresie posiadanego pełnomocnictwa,
-    prowadzenie planu finansowego Działu

1.2 Sekcja analiz ekonomicznych i rozliczeń:
-    kalkulowanie wysokości stawek czynszu
-    dokonywanie bieżącego rozliczania przychodów i kosztów na budynku z sekcją rozliczeń mediów i analiz zużycia mediów,
-    ewidencja i analiza kosztów i przychodów dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie % udziału w nieruchomości,
-   rozliczanie kosztów windykacji, utrzymania czystości, zieleni, chodników oraz kosztów administrowania i dozoru administracyjnego, prac porządkowych na podstawie danych otrzymanych z działu DA, DC przy zachowaniu zasad ustawy o rachunkowości,
-    ewidencja i analiza rozliczenia grupy remontowej,
-    miesięczne rozliczanie kosztów w rozbiciu na obiekty mieszkalne i użytkowe,
-    bieżąca analiza kosztów lokali mieszkalnych i użytkowych,
-    roczne sporządzanie sprawozdań i analiz kosztów dla poszczególnych obiektów,
-    przygotowanie instrukcji, zarządzeń itp. w zakresie zadań sekcji,
-    prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów na budynkach,
-    potwierdzanie kosztów przyjętych do rozliczenia z ewidencją księgową,
-    kalkulowanie stawek za usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych.