Dział Ekonomiczno-Finansowy

Rozmiar tekstu:

1. Dział Ekonomiczno-Finansowy:
1.1 Sekcja finansowo-materiałowa:
-  sprawdzanie wszystkich dokumentów księgowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustawą o podatku od towarów i usług,
-  dekretacja wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z planem kont obowiązującą w jednostce oraz ustawą o rachunkowości,
-  bieżąca ewidencja wszystkich kosztów i sprzedaży w programie finansowo-księgowym,
-   rozliczanie kosztów działalności pomocniczej i kosztów zarządu na poszczególne działy wg polityki rachunkowości,
-   wystawianie faktur VAT oraz not księgowych dotyczących sprzedaży na podstawie poleceń lub zestawień wpływających z wszystkich działów jednostki,
-   bieżąca analiza kosztów i sprzedaży, wydatków i dochodów,
-  miesięczne sporządzanie łącznych zestawień zakupu i sprzedaży jako podstawa do sporządzenia deklaracji VAT-7 (podstawa – załączniki w formie wydruków komputerowych potwierdzonych przez pracowników odpowiedzialnych za daną ewidencję i sporządzony wydruk komputerowy),
-   miesięczne rozliczanie podatku VAT należnego i naliczonego,
-   prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z klasyfikacją rodzajową oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów,
-   ewidencja analityczna kosztów w rozbiciu na poszczególne obiekty jednostki oraz uzgadnianie jej z ewidencją FK,
-   dostosowanie formy księgowania kosztów na budynkach w zależności od potrzeb i zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
-   dekretacja dowodów księgowych dla potrzeb ustalenia kosztów na poszczególnych obiektach,
-   prowadzenie rejestru zakupu materiałów i wyposażenia,
-   odnotowywanie w księdze rejestru zapłat zobowiązań dotyczących zakupu,
-   bieżąca rejestracja zużycia pobranych materiałów z magazynu i rozliczanie na odpowiednie stanowiska kosztów,
-   miesięczne uzgadnianie stanów materiałowych z księgą główną,
-  sporządzanie miesięcznych wydruków z programu FK i uzgadnianie stanów magazynowych z ewidencją księgową za poświadczeniem zgodności magazynowej,
-   sporządzanie korygujących poleceń księgowania w przypadku stwierdzenia mylnego księgowania czy też dekretacji,
-   rozliczanie inwentaryzacji mienia zakładu z jednoczesnym wystawianiem arkusza różnic inwentaryzacyjnych,
- archiwizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkich dowodów księgowych objętych zakresem czynności oraz należyte ich przechowywanie,
-   analiza wszystkich kont oraz windykacja należności dotyczących pozostałej sprzedaży jednostki,
-   analityczne księgowanie kaucji mieszkaniowych i uzgadnianie w/w operacji z kontem syntetycznym,
-   weryfikacja wniosków o likwidację mienia pod kątem ewidencji księgowej,
-   dokonywanie sprzedaży mienia jednostki zgodnie z przyjętą procedurą,
-   ewidencja operacji zgodnie z typowym planem kont, obowiązującym w MZN, oraz aktualizacja na potrzeby jednostki,
-   sporządzanie wydruków do sprawozdawczości finansowej w oparciu o prowadzoną ewidencję,
-   bieżąca analiza stanów magazynowych na podstawie ewidencji księgowej,
-   przygotowanie instrukcji, zarządzeń itp. w zakresie zadań sekcji, oraz analiza zapisów  w polityce rachunkowości, zgłaszanie Głównemu Księgowemu o ewentualnych propozycjach,
-    prowadzenie rejestru wpływu faktur dotyczących usług obcych, 
-    dekretacja dokumentów bankowych zgodnie z planem kont obowiązującym w jednostce,
-    bieżąca ewidencja operacji bankowych,
-    bieżące uzgadnianie rachunków bankowych, 
-    regulowanie wszystkich zobowiązań jednostki wraz z adnotacją na dowodach źródłowych,
-    zakładanie lokat terminowych dot. zabezpieczenia umów,
-    ewidencja kaucji lokali użytkowych,
-    bieżąca analiza wszystkich rozrachunków z dostawcami i odbiorcami oraz uzgadnianie stanów zgodnie z ewidencją księgową,
-   potwierdzanie zgodności sald oraz wystawianie wymaganych przepisami potwierdzeń i wysyłanie potwierdzeń sald odpowiednim kontrahentom w ostatnim kwartale roku kalendarzowego,
-    naliczanie odsetek od nieterminowych należności,
-    regulowanie zobowiązań,
-    prowadzenie ewidencji i rozliczanie czeków gotówkowych,
-    prowadzenie ewidencji na potrzeby sprawozdań budżetowych
-    dokonywanie aktualizacji należności,
-    sporządzanie sprawozdań do GUS z części finansowej,
-    prowadzenie ewidencji zaangażowania,
-    weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o dokonywanie zakupu, świadczenia usług zgodnie z klasyfikacja budżetową oraz planem finansowym jednostki,
-    składanie wniosków do Dyrektora o zmianę w budżecie w zakresie posiadanego pełnomocnictwa,
-    prowadzenie planu finansowego Działu

1.2 Sekcja rozliczeń z pracownikami i budżetem:
-   prowadzenie dokumentacji źródłowej i pomocniczej niezbędnej do naliczania i wypłat wynagrodzeń tj. oświadczeń, zaświadczeń, wykazu stanowisk uprawniających do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia itp.
-    prowadzenie ewidencji i rozliczeń w ramach pracowniczych planów kapitałowych,
-    zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników i uprawionych członków rodzin do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
-    rzetelne sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń,
-    naliczanie świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,
-    naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy,
-    sporządzanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji rozliczeniowych wraz załącznikami,
-    prawidłowe naliczanie, potrącanie, rozliczanie i odprowadzanie do urzędu skarbowego należnych podatków i zaliczek na podatek dochodowy,
-    dekretowanie list wynagrodzeń,
-    prawidłowe dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia na podstawie prawomocnych tytułów sądowych i administracyjnych oraz dobrowolnych deklaracji,
-    planowanie potrzeb w zakresie środków finansowych na wypłatę związaną z zatrudnieniem w jednostce,
-    planowanie osobowego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń do planu budżetu jednostki,
-    przekazywanie potrąconych kwot należnych osobom trzecim,
-    prowadzenie rozrachunków w zakresie należności osobowych,
-    prowadzenie rozrachunków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.
-    sporządzanie deklaracji podatkowych,
-    uaktualnianie certyfikatów niezbędnych do przesyłania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną,
-    weryfikacja i uzgadnianie z Głównym Księgowym sposobu dekretowania listy wynagrodzeń,
-    uzgadnianie obrotów i sald kont rozrachunkowych (z tytułu wynagrodzeń i rozrachunków publicznoprawnych) z pracownikami księgowości,
-   prowadzenie kart wynagrodzeń (dochodów, potrąconych zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) oraz kart zasiłkowych,
-   sporządzanie informacji o naliczonych i pobranych zaliczkach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przekazywanie ich pracownikom i właściwym urzędom skarbowym,
-   dokonywanie rocznego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników, którzy złożyli stosowane oświadczenie oraz przekazywanie informacji pracownikom i właściwym urzędom skarbowym,
-   przygotowywanie dokumentacji związane z odejściem pracowników na emerytury lub renty np. druków RP – 7 „Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu”,
-    przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu.
-    naliczanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
-    prowadzenie ewidencji wykorzystania funduszu płac oraz monitorowanie stopnia jego wykorzystania,
-  sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń wymaganych przepisami o rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki,
-    prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej,
-  rozliczanie wydatkowanych środków na roboty publiczne z Powiatowym Urzędem Pracy i uzgadnianie otrzymanych środków z dokonywanymi wypłatami,
-    ewidencja ilościowa weksli jako zabezpieczeń czynszowych z tytułu wynajmu lokali użytkowych.
1.3 Sekcja analiz ekonomicznych i rozliczeń:
-    kalkulowanie wysokości stawek czynszu
-    dokonywanie bieżącego rozliczania przychodów i kosztów na budynku z sekcją rozliczeń mediów i analiz zużycia mediów,
-    ewidencja i analiza kosztów i przychodów dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie % udziału w nieruchomości,
-   rozliczanie kosztów windykacji, utrzymania czystości, zieleni, chodników oraz kosztów administrowania i dozoru administracyjnego, prac porządkowych na podstawie danych otrzymanych z działu DA, DC przy zachowaniu zasad ustawy o rachunkowości,
-    ewidencja i analiza rozliczenia grupy remontowej,
-    miesięczne rozliczanie kosztów w rozbiciu na obiekty mieszkalne i użytkowe,
-    bieżąca analiza kosztów lokali mieszkalnych i użytkowych,
-    roczne sporządzanie sprawozdań i analiz kosztów dla poszczególnych obiektów,
-    przygotowanie instrukcji, zarządzeń itp. w zakresie zadań sekcji,
-    prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów na budynkach,
-    potwierdzanie kosztów przyjętych do rozliczenia z ewidencją księgową,
-    kalkulowanie stawek za usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych.