Dział Eksploatacyjny

Rozmiar tekstu:

1. Dział Eksploatacyjny:
1.1. Sekcja remontowo-konserwacyjna:

-  wykonywanie remontów bieżących i konserwacji budynków i mieszkań, w celu zabezpieczenia przed dekapitalizacją - konserwacje, remonty oraz wymiana urządzeń technicznych, w tym instalacji wod. – kan., c.o., gazowej, elektrycznej, urządzeń sanitarnych, będących na wyposażeniu budynków,
-  przygotowywanie planów remontowo – konserwacyjnych,
-  przygotowywanie materiałów do przetargów zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa w tym zakresie,
-  utrzymanie i konserwacja placów zabaw, urządzeń zabawowych i elementów małej architektury,
-  przeprowadzanie kontroli i pomiarów kontrolnych instalacji gazowych,
-  usuwanie zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców oraz innych osób na skutek uszkodzeń elementów budynków lub wadliwego działania instalacji i urządzeń,
-  rozpatrywanie wniosków, przyjmowanie skarg i zażaleń mieszkańców dotyczących zagadnień eksploatacji i użytkowania nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
-  prowadzenie pogotowia awaryjnego,
-  kontrolowanie wykonania usług zleconych podmiotom zewnętrznym, potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur związanych z ich realizacją,
-  sporządzanie, weryfikowanie i potwierdzanie kalkulacji szkód.

1.2 Sekcja transportu i rozliczeń:
-  prowadzenie transportu dla potrzeb MZN,
-  prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych,
-  rozliczanie nakładów materiałowo –finansowych na obiekty,
-  prowadzenie planu finansowego w programie Sumpt dla Działów DT, DE, DI w przekazanym zakresie,
-  udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie kompetencji DE,
-  prowadzenie sprawozdawczości w zakresie remontów i inwestycji oraz opracowanie informacji dotyczących administrowanych budynków w zakresie eksploatacji.