Dział Informatyki i Elektrotechniki

Rozmiar tekstu:

1. Dział Informatyki i Elektrotechniki (DI)
1.1 Sekcja informatyki (DI/I):

- administracja i konfiguracja sieci komputerowej (konfiguracja sieci wewnętrznej oraz połączeń z zewnętrzną siecią Internet), zapewnienie niezawodnej pracy serwerów, administracja serwerami, archiwizacja zasobów przechowywanych na serwerach, nadzór nad pracą systemów operacyjnych i baz danych, zabezpieczanie sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych serwerów, 

- administracja i zarządzanie stroną internetową (w tym prowadzenie i edycja strony internetowej poprzez zamieszczanie informacji przekazywanych przez pracowników MZN),

- administracja systemem do audytu oprogramowania i zarządzania zasobami IT,

- Obsługa wewnętrznej sieci telefonicznej,

- montaż, serwis i konserwacja sprzętu komputerowego, konfiguracja stacji roboczych (komputery, peryferia, oprogramowania, itp.),

- prowadzenie rejestru licencji, programów komputerowych, 

- instalacja, aktualizacja i naprawa specjalistycznego oprogramowania (systemy zarządzania firmą: logistyka, administracja, księgowość, czynsze, itp.) oraz współpraca i koordynacja działań z ich autorami i użytkownikami, jak również doskonalenie wiedzy w zakresie wykorzystywanych programów przez wszystkie działy MZN,

- pomoc użytkownikom w kwestiach związanych ze sprzętem i oprogramowaniem, 

- organizowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu stosowania rozwiązań informatycznych, oprogramowania i bezpieczeństwa,

- zakup, sprawdzanie i naprawa sprzętu, zgłaszanie sprzętu do reklamacji i napraw gwarancyjnych, 

- ustalanie i weryfikacja potrzeb w zakresie zakupu części zamiennych lub konieczności wymiany sprzętu komputerowego, przygotowywanie zestawień materiałów do przetargów zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa  w tym zakresie, 

- składanie zamówień na części wymienne do urządzeń peryferyjnych (tonery, taśmy barwiące, tusze, itp.),

- konserwacja naprawa i utrzymywanie w stałej sprawności drukarek oraz nadzór nad firmami przeprowadzającymi przeglądy urządzeń wielofunkcyjnych,

- ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe działanie sprzętu komputerowego i elektronicznego,

- nadzór nad pozostałym zapleczem sprzętowym zakładu,

- kontakt z dostarczycielem dostępu do Internetu,

- tworzenie programów komputerowych na użytek Miejskiego Zarządu Nieruchomości, 

- przestrzeganie przepisów bhp na stanowisku pracy z komputerem i drukarką, 

- projektowanie graficzne i realizacja projektów,

- dbanie i utrzymywanie w ciągłej sprawności sprzętu informatycznego w obiektach zarządzanych i administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości oraz infrastrukturę telekomunikacyjną.

- pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych,

- zabezpieczenie całej infrastruktury przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z instrukcją o ochronie danych osobowych,

- auditowanie systemów informatycznych i bezpieczeństwa sieci komputerowych,

- przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w jednostce,

- współpraca z Radcą Prawnym w zakresie prowadzonych zadań,

- wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres obowiązków, a nie wymienionych oraz zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

1.2 Sekcja elektrotechniki (DI/E):- prowadzenie wszystkich czynności związanych z pracą instalacji:
 1. elektrycznych,
 2. odgromowych,
 3. alarmowych,
 4. antenowych,
 5. domofonowych,
 6. telefonicznych,
 7. telemetrycznych,
 8. monitoringu wizyjnego,
 9. instalacji fotowoltaicznych,
 10. OZE,
 11. instalacji i urządzeń technicznych,
- wykonywanie pracy w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej (eksploatacja i dozór),
- nadzór nad całodobową obsługą awarii elektrycznych,
- branie udziału w komisyjnych przeglądach i kontrolach instalacji,
-sporządzanie na podstawie dokonanych przeglądów i kontroli: bieżących, rocznych i pięcioletnich wniosków do planów i projektów budżetu w zakresie rzeczowych planów robót remontowych, konserwacyjnych oraz inwestycji,
- weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej i innej sporządzanej do celów zamówień publicznych,
- sporządzanie dokumentacji dla celów zamówień publicznych – obmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje przetargowe,
- branie udziału w pracach komisji przetargowej,
- współpraca z administratorami osiedli w sprawach związanych z utrzymaniem mieszkań i budynków, w tym uczestniczenie wraz z administratorami osiedli w odbiorze mieszkań do remontu i w odbiorach po ich zakończeniu, a także uczestniczenie w przeglądach, kwalifikowanie do wymiany elementów budynku i udzielanie odpowiedzi lokatorom na złożone podania,
- realizacja wydatków budżetowych oraz prowadzenie spraw związanych z planowaniem, realizacją i nadzorem nad wykonaniem zadań elektrotechnicznych w przekazanym zakresie,
- dokonywanie wpisów do rejestru zgłoszeń: zleceń i usterek,
- przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb wspólnot mieszkaniowych,
- przygotowywanie danych dotyczących obciążeń lokatorów za korzystanie z instalacji antenowych,
- przygotowanie specyfikacji technicznych do postępowań,
- zabezpieczenie prowadzonej dokumentacji przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z instrukcją o ochronie danych osobowych,
- nadzór na obsługą drzwi automatycznych w Centrum Biznesu i dworcu autobusowym,
- uczestnictwo w cyklicznych przeglądach gwarancyjnych,
- wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres obowiązków, a nie wymienionych oraz zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości.