Dział Kadr, Płac, BHP i Spraw Socjalnych

Rozmiar tekstu:

1. Dział Kadr, Płac, BHP i Spraw Socjalnych
1.1 Sekcja kadr, płac i rozliczeń z pracownikami oraz budżetem:
    • prowadzenie całokształtu spraw osobowych w tym dokumentacji pracowniczej zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa pracy,
    • organizowanie naborów na wolne stanowisko urzędnicze zgodnie z obowiązującym regulaminem, w tym udział w pracach komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
    • prowadzenie całości spraw związanych z przejściem pracowników na emerytury i renty – sporządzanie dokumentacji między innymi wniosków emerytalno–rentowych, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
    • prowadzenie spraw dotyczących umów zawieranych z pracownikami na korzystanie
z prywatnych samochodów do celów służbowych, rozliczanie miesięczne i ewidencja ryczałtów samochodowych,
    • kontrola czasu pracy oraz sporządzanie kart pracy w uzgodnieniu z kierownikami działów podległych pracowników,
    • prowadzenie polityki kadrowej MZN, przedstawianie Dyrektorowi opinii, wniosków, analiz,
    • przygotowanie wniosków dotyczących kształcenia, doskonalenia i dokształcania pracowników,
    • opracowywanie regulaminów i zarządzeń z zakresu objętego działaniem sekcji oraz przedkładanie ich do akceptacji Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości,
    • gospodarowanie etatami zgodnie z planem budżetu (analizowanie sytuacji kadrowej
w MZN),
    • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prac kadrowych (GUS),
    • nadzór nad zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy w MZN zgodnie z przepisami oraz współpraca ze służbami BHP w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom MZN zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi,
    • nadzór nad realizacją wydatków w zakresie sekcji,
    • nadzór nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami w tym zakresie,
    • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w organizowaniu staży, robót publicznych oraz interwencyjnych, a także innych form zatrudnienia,
    • sprawowanie nadzoru i kontroli nad osobami skierowanymi do odpracowania kary ograniczenia pozbawienia wolności i prac społecznie użytecznych (sporządzanie dokumentacji, prowadzenie korespondencji, współpraca z instytucjami państwowymi między innymi z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz sądami),
    • prowadzenie dokumentacji źródłowej i pomocniczej niezbędnej do naliczania i wypłat wynagrodzeń tj. oświadczeń, zaświadczeń, wykazu stanowisk uprawniających do dodatku
za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia itp.
    • prowadzenie ewidencji i rozliczeń w ramach pracowniczych planów kapitałowych,
    • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników i uprawionych członków rodzin
do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
    • rzetelne sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń,
    • naliczanie świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,
    • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy,
    • sporządzanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji rozliczeniowych wraz załącznikami,
    • prawidłowe naliczanie, potrącanie, rozliczanie i odprowadzanie do urzędu skarbowego należnych podatków i zaliczek na podatek dochodowy,
    • dekretowanie list wynagrodzeń,
    • prawidłowe dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia na podstawie prawomocnych tytułów sądowych i administracyjnych oraz dobrowolnych deklaracji,
    • planowanie potrzeb w zakresie środków finansowych na wypłatę związaną
z zatrudnieniem w jednostce,
    • planowanie osobowego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń do planu budżetu jednostki,
    • przekazywanie potrąconych kwot należnych osobom trzecim,
    • prowadzenie rozrachunków w zakresie należności osobowych,
    • prowadzenie rozrachunków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.
    • sporządzanie deklaracji podatkowych,
    • uaktualnianie certyfikatów niezbędnych do przesyłania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną,
    • weryfikacja i uzgadnianie z Głównym Księgowym sposobu dekretowania listy wynagrodzeń,
    • uzgadnianie obrotów i sald kont rozrachunkowych (z tytułu wynagrodzeń i rozrachunków publicznoprawnych) z pracownikami księgowości,
    • prowadzenie kart wynagrodzeń (dochodów, potrąconych zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) oraz kart zasiłkowych,
    • sporządzanie informacji o naliczonych i pobranych zaliczkach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przekazywanie ich pracownikom i właściwym urzędom skarbowym,
    • dokonywanie rocznego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników, którzy złożyli stosowane oświadczenie oraz przekazywanie informacji pracownikom i właściwym urzędom skarbowym,
    • przygotowywanie dokumentacji związane z odejściem pracowników na emerytury lub renty np. druków RP – 7 „Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu”,
    • przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
    • naliczanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
    • prowadzenie ewidencji wykorzystania funduszu płac oraz monitorowanie stopnia jego wykorzystania,
    • sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń wymaganych przepisami  
o rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki,
    • prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej,
    • rozliczanie wydatkowanych środków na roboty publiczne z Powiatowym Urzędem Pracy i uzgadnianie otrzymanych środków z dokonywanymi wypłatami.

1.2 Sekcja bhp i spraw socjalnych:
    • prowadzenie całokształtu spraw BHP w oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia,
    • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników (lub inne osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, wyznaczonych przez pracodawcę) przepisów i zasad bhp oraz bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach  wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
    • udział w ocenie ryzyka zawodowego,
    • sporządzenie sprawozdań z zakresu BHP,
    • sporządzenie wniosków do DL o dokonanie zakupu /zlecenia usługi/,
    • prowadzenie całokształtu spraw związanych z Obrona Cywilną i ratownictwem,
    • prowadzenie całokształtu spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami w tym zakresie.