Dział Kadr, Spraw socjalnych i BHP

Rozmiar tekstu:

1. Dział Kadr, Spraw Socjalnych i BHP 
1.1 Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych:
- prowadzenie całokształtu spraw osobowych w tym dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa pracy,
-    organizowanie naborów na wolne stanowisko urzędnicze zgodnie z obowiązującym regulaminem, w tym udział w pracach komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
-    prowadzenie całości spraw związanych z przejściem pracowników na emerytury i renty - sporządzanie dokumentacji między innymi wniosków emerytalno-rentowych, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie korespondecji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
-    prowadzenie spraw dotyczących umów zawieranych z pracownikami na korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, rozliczanie miesięczne i ewidencja ryczałtów samochodowych,
-    kontrola czasu pracy oraz sporządzanie kart pracy w uzgodnieniu z kierownikami działów podległych pracowników,

-    prowadzenie polityki kadrowej MZN, przedstawianie Dyrektorowi opinii, wniosków, analiz,
-    przygotowanie wniosków dotyczących kształcenia, doskonalenia i dokształcania pracowników,
-    opracowanie regulaminów i zarządzeń z zakresu objętego działaniem sekcji oraz przedkładanie ich do akceptacji Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości,

-    gospodarowanie etatami zgodnie z planem budżetu (analizowanie sytuacji kadrowej w MZN),
-    prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prac kadrowych (GUS),
-  nadzór nad zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy w MZN zgodnie z przepisami oraz współpraca ze służbami BHP w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom MZN zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi,
-    nadzór nad realizacją wydatków w zakresie sekcji,
-  prowadzenie całokształtu spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami w tym zakresie,
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w organizowaniu staży, robót publicznych oraz inwentaryzacyjnych, a także innych form zatrudnienia,
-  sprawowanie nadzoru i kontroli nad osobami skierowanymi do odpracowania kary ograniczenia pozbawienia wolności i prac społecznie użytecznych (sporządzanie dokumentacji, prowadzenie korespondencji, współpraca z instytucjami państwowymi między innymi z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz sądami).,

1.2 Sekcja ds. BHP:
-    prowadzenie całokształtu spraw BHP w oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia,
-   przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników (lub inne osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, wyznaczonych przez pracodawcę) przepisów i zasad bhp oraz bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach  wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
-    udział w ocenie ryzyka zawodowego,
-    sporządzenie sprawozdań z zakresu BHP,
-    sporządzenie wniosków do DL o dokonanie zakupu /zlecenia usługi/,
-    prowadzenie całokształtu spraw związanych z Obrona Cywilną i ratownictwem.