Dział Logistyki

Rozmiar tekstu:

1. Dział Logistyki:
1.1 Sekcja zamówień publicznych:
-  organizacja postępowań o zamówienia publiczne na usługi, dostawy i roboty budowlane, opracowanie dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub szczegółowych warunków zamówienia, wzorów umów),
-   prowadzenie przetargów, zgodnie z obowiązującym w MZN regulaminem pracy komisji,
-   sporządzanie umów na udzielane zamówienia publiczne, 
-   przygotowanie dokumentów w przypadku odwołań, w razie potrzeby reprezentowanie MZN w sądzie lub przed innymi organami,
-  kompletowanie i zabezpieczenie dokumentów przetargowych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych i ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
-   sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
-   prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie zamówień publicznych oraz współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w tym zakresie,
-   prowadzenie kontroli na polecenie Dyrektora MZN w sprawie realizacji przepisów regulaminów dotyczących spraw remontowo – 
      budowlanych,

-   prowadzenie rejestru zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 EURO oraz rejestru zamówień publicznych do 30 000 EURO na usługi i roboty budowlane.
1.2 Sekcja planowania i zaopatrzenia:
-   dokonywanie zakupów materiałów do kwoty 30.000 EURO,
-   prowadzenie rejestru zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 EURO na zakupy materiałów,
-   sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych na podstawie złożonych przez poszczególne działy wniosków.
1.3 Magazyn:
-   bieżąca ewidencja przychodów i rozchodów materiałowych na kartotekach magazynowych,
-   terminowe przyjmowanie na magazyn zakupionych i dostarczonych materiałów,
-  sprawdzanie dostarczonych na magazyn materiałów pod względem ilościowym i jakościowym oraz na bieżąco składanie reklamacji w przypadku niezgodności z dokumentami (fakturą) lub pod względem jakości,
-   terminowe dokonywanie zwrotu opakowań,    
- ponoszenie odpowiedzialności za zgodność stanu magazynowego z dokumentami księgowymi oraz za całokształt czynności związanych z przyjmowaniem, wydawaniem i przechowywaniem materiałów na magazynie,
-   dbanie i ponoszenie odpowiedzialności za należyte zabezpieczenie powierzonych materiałów przed zniszczeniem, kradzieżą, pożarem lub uszkodzeniem,
-   dbanie i ponoszenie odpowiedzialności za ład i porządek w pomieszczeniach magazynowych oraz na placu drzewnym i stanowisku pracy,
-  dbanie i ponoszenie odpowiedzialności za należyte zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych, pieczątek oraz innej dokumentacji księgowej i magazynowej,
-    przestrzeganie Polityki rachunkowości w zakresie gospodarki magazynowej,
-    przestrzeganie obowiązującej instrukcji o ochronie danych osobowych.