Dział Techniczny

Rozmiar tekstu:

1. Dział Techniczny:
1.1 Sekcja nadzoru budowlanego:

-   prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją remontów i inwestycji,
-   przygotowanie wniosków oraz rozwiązań wpływających na kształtowanie polityki remontowej MZN,
-   prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami Prawa Budowlanego,
-  przygotowywanie, nadzór nad realizacją i rozliczanie zadań inwestycyjnych, remontowych oraz prac rozbiórkowych, kontrola i weryfikacja realizowanych inwestycji i remontów pod względem zgodności ich realizacji z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami oraz regulaminami wewnętrznymi,
-  prowadzenie korespondencji związanej z realizowanymi inwestycjami i remontami oraz sprawami bieżącymi,
-  kompletowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentacji powykonawczej oraz dokonywanie rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania,
-   organizowanie i uczestnictwo w odbiorach robót zakończonych zadań budowlanych, inwestycyjnych i remontowych, oraz przeglądach gwarancyjnych,
-   przeprowadzanie kontroli i przeglądów stanu technicznego budynków i urządzeń,
-   udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie kompetencji DT.
 
1.2 Sekcja dokumentacji technicznej i rozliczeń:
-   prowadzenie dokumentacji technicznej (książek obiektów) zarządzanego mienia,
-   przygotowanie dokumentacji i składanie wniosków w celu uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych,
-   przygotowywanie materiałów do przetargów zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa w tym zakresie,
-   dokonywanie analiz, weryfikacja planów remontów i inwestycji,
-  przygotowywanie propozycji rocznych i długoterminowych planów remontowych i inwestycyjnych, oraz ustalanie we współpracy z Głównym Księgowym wysokości środków przeznaczonych na ten cel,
-   uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, zgodnie z obowiązującym w MZN regulaminie,
-   sporządzanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej zleconych remontów i inwestycji,
-   prowadzenie planu finansowego w programie Sumpt dla Działu,
-  archiwizowanie posiadanej dokumentacji technicznej MZN znajdującej się w budynku przy ul. Dworcowej 17E, w tym dbanie i ponoszenie odpowiedzialności za ład i porządek.