Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Efektywność energetyczna budynków

Skorzystaj z przydatnych informacji i pamiętaj o dostosowaniu się do wymogów.

Efektywność energetyczną budynku to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej to ocena zbioru właściwości budynku, które mają wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania. Obejmuje m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku i sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wymagania minimalne techniczno-budowlane charakterystyki energetycznej budynków dopuszczalnych parametrów zapotrzebowania na energię i izolacyjnością cieplną przegród mówi o obliczeniowej wartości wskaźnika, który określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnego, gospodarczego i magazynowego – również do oświetlenia wbudowanego, powinna być mniejsza od wartości granicznej określonej w rozporządzeniu WT. Przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku powinny odpowiadać przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w rozporządzeniu WT.

Gdzie przesłać/złożyć wniosek o aktualizację danych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków?

Wniosek o aktualizację danych zawartych w wykazach prześlij lub złóż (wraz z kopiami dokumentów potwierdzających zmianę danych) :

 • elektronicznie poprzez ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Rozwoju i Technologii – /MRPiT/SkrytkaESP
 • elektronicznie na email: sekretariatDGN@mrit.gov.pl
 • w kancelarii urzędu
 • pocztą na adres:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Gospodarki Niskoemisyjnej
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Więcej informacji na temat centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków można uzyskać pod numerem telefonu: 22 411 92 40.

Okresowe kontrole systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach – właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany poddać budynek w czasie jego użytkowania kontroli okresowej, która sprawdza stan techniczny systemu ogrzewania i efektywność energetyczną kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych w okresach

 • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
 • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
 • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW. okresowej,
 • co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Kontrola systemu ogrzewania obejmuje nie tylko kotły, ale cały system ogrzewania, który swym zakresem obejmuje także urządzenia instalacyjne.

Programy wsparcia renowacji budynków jakie są wdrażane w Polsce to kompleksowe działania na rzecz wsparcia renowacji budynków, które obejmują narzędzia legislacyjne i organizacyjne, a także wsparcie finansowe zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych. Programy takie jak Stop Smog, Czyste Powietrze, Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz fundusze europejskie – to kluczowe publiczne programy mające na celu stopniowe dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie.

Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotację można otrzymać m.in. na:

 • docieplenie przegród budynku,
 • zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła,
 • dokumentację projektową oraz audyt energetyczny.

Więcej szczegółów na czystepowietrze.gov.pl

Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)

Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Formy pomocy:

 • premia termomodernizacyjna;
 • premia remontowa;
 • premia kompensacyjna.

bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/

Ulga termomodernizacyjna
Niezależnie od głównych programów wsparcia, będąc podatnikiem, rozważ skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na:

 • materiały budowlane,
 • urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Limit wydatków: 53 tys. zł, a dowodem poniesionych wydatków są faktury VAT.

Wszystkie szczegółowe informacje w tym temacie znajdziesz na stronie: gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

Więcej informacji na stronie jastrzebie.pl