Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Polityka prywatności

Polityka prywatności w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności stosowaną przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju. Polityka prywatności zawiera informacje o administratorze oraz podstawach i celach przetwarzania danych przez administratora oraz uprawnieniach osoby, od której zbierane są dane osobowe, a także określa zakres wykorzystywanych plików cookies.

Definicje użyte w Polityce prywatności:

 • Administrator / Administrator Serwisu – rozumie się przez to Miejski Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju.
 • Użytkownika Serwisu – osoba odwiedzająca stronę www.mzn.jastrzebie.pl.

§ 1

Informacje o administratorze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju.
 2. Administrator informuje, iż powołał Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pani Kinga Oklińska, natomiast Zastępcą IOD jest Pan David Kowalski. Kontakt z IOD i jego Zastępcą jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: iod@mznjastrzebie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in.
  • administrowanie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w oparciu o: ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.), ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), ustawę z dni 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawę dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.), ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.),
  • wykonywanie robót budowlanych, remontów, konserwacji, usuwanie usterek, awarii oraz przeprowadzanie okresowych kontroli elementów, urządzeń i instalacji, prowadzenie dokumentacji technicznych, realizacja inwestycji w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. 1333 ze zm.),
  • prowadzenie obsługi finansowej, rachunkowej i podatkowej w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.), ustawę z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
  • dochodzenie należności, prowadzenie spraw o eksmisję i zapłatę w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.),
  • przeprowadzanie i realizacja postępowań w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2275 ze zm.), ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
  • odpracowywanie kary pozbawienia wolności oraz prace społecznie użyteczne w oparciu o ustawęz dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 523 ze zm.)
  • rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do administratora w oparciu o ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
  • archiwizowanie i brakowanie dokumentów w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.),

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą jest dzieckiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zgłaszanie i obsługa likwidacji szkody w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.).

Pani/Pana dane osobowe w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z usług których korzysta administrator m.in. kancelarie prawne – Kancelaria Adwokacka H. Stabla, M. Kozielski, W. Wuwer S.C ul. 1 Maja 16, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6332021455, Regon: 276752430; kancelarie komornicze; organy podatkowe; organy ścigania; sądy; organy kontroli; wykonawcy wykonujący usługi w ramach kontroli technicznych, gazowych, elektrycznych, remontowych i kominiarskich m.in. EMISAN Michał Wnętrzak ul. Katowicka 37, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 9372460843, REGON: 243018351; najemcy/dzierżawcy, osoby upoważnione przez najemcę/dzierżawcę, osoby współzamieszkujące z najemcą, wierzyciele, kontrahenci, firmy informatyczne: WOI ul. Beniowskiego 84B, 80-355 Gdańsk, KRS: 0000247553, NIP: 5840251149, REGON: 190560421; Rekord SI sp. z o. o. ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000117960, NIP: 5470171440, REGON: 070773220; Polak Michał Firma Informatyczna EMCODE ul. K. I. Gałczyńskiego 62, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6331810003, REGON: 241446775 oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa – szczegółowy, aktualny wykaz odbiorców znajduje się na stronie www.mzn.jastrzebie.pl w zakładce polityka prywatności – odbiorcy lub na tablicy ogłoszeń w Miejskim Zarządzie Nieruchomości.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy, przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, a także przez okres zgodny z kategorią archiwalną dla dokumentacji niearchiwalnej ujętą w obowiązującym w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt oraz w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z powyższego uprawnienia może być całkowicie lub częściowo wyłączone, jeśli przepis prawa stanowi inaczej.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem danych osobowych, które są wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia i realizacji umowy, zaś ich niepodanie skutkować będzie brakiem realizacji umowy i wypełnieniem obowiązków przez Miejski Zarząd Nieruchomości.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 2

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis www.mzn.jastrzebie.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz daną, zazwyczaj unikalną wartość.
 3. W ramach Serwisu stosowane są poszczególne rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „podmiotów zewnętrznych” (third parties cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Cookies podmiotów zewnętrznych” to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 5. Administrator Serwisu wykorzystuje następujące pliki cookies:
  – cookies własne – zamieszczane przez Administratora Serwisu w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, zapamiętania preferencji użytkownika, kontroli i autoryzacji dostępu do danych części serwisu, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na poszczególnych podstronach Serwisu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki/aplikacji internetowej Użytkownika.

Klauzula informacyjna dla Wspólnot Mieszkaniowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa ………………………………………………………………..…………………… reprezentowana przez Gminę Jastrzębie-Zdrój, która sprawuje zarząd we wspólnocie mieszkaniowej poprzez swoją wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną tj. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju. Wspólnota Mieszkaniowa do przetwarzania danych osobowych ustanowiła pełnomocnika w osobie Pani Anny Hetman – Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in.
  • zarządzanie nieruchomością wspólną w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 ze zm.) oraz innych przepisów prawa,
  • wykonywanie robót budowlanych, remontów, konserwacji, usuwanie usterek, awarii oraz przeprowadzanie okresowych kontroli elementów, urządzeń i instalacji, prowadzenie dokumentacji technicznych, realizacja inwestycji w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. 1333 ze zm.),
  • prowadzenie obsługi finansowej w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
  • dochodzenie należności, prowadzenie spraw o eksmisję i zapłatę w oparciu o ustawę z dni 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawę dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.),
  • przeprowadzanie i realizacja postępowań w oparciu o ustawę z dni 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą jest dzieckiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zgłaszanie i obsługa likwidacji szkody w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.) oraz archiwizowanie dokumentów.

Pani/Pana dane osobowe w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z usług których korzysta administrator m.in. Kancelaria Adwokacka H. Stabla, M. Kozielski, W. Wuwer S.C ul. 1 Maja 16, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6332021455, REGON: 2767527430, kancelarie komornicze, organy podatkowe, organy ścigania, sądy, organy kontroli; JOLEX S.C. ul. 11 Listopada 22, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6331998231, REGON: 276510448; banki, likwidatorzy szkód, firma dokonująca odczytów i rozliczeń mediów TECHEM – techniki pomiarowe sp. z o.o. ul. Kossutha 9, 40-884 Katowice; KRS: 0000010752, NIP: 7790041243, REGON: REGON: 632029081, PHU Janusz Badura, 43-400 Goleszów, ul. Ustrońska 48 NIP: 5482493741, REGON: 243653627, wykonawcy wykonujący usługi w ramach kontroli technicznych, gazowych, elektrycznych, remontowych i kominiarskich; właściciel, osoby upoważnione przez właściciela, osoby współzamieszkujące z właścicielem, wierzyciele, kontrahenci, firmy informatyczne: Polak Michał Firma Informatyczna EMCODE ul. K. I. Gałczyńskiego 62, 44-335 Jastrzębie-Zdrój NIP: 6331810003, REGON: 241446775; SACEWICZ Mariusz Sacewicz, Sławomir Sacewicz, Łukasz Sacewicz S.C. ul. Cicha 38, 44-335 Jastrzębie-Zdrój NIP: 6331933527, REGON: 273652640 oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa- szczegółowy, aktualny wykaz odbiorców znajduje się na stronie www.mzn.jastrzebie.pl w zakładce polityka prywatności – odbiorcy lub na tablicy ogłoszeń w Miejskim Zarządzie Nieruchomości.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa we Wspólnocie Mieszkaniowej, a także przez okres 5 lat po jego zakończeniu lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z powyższego uprawnienia może być całkowicie lub częściowo wyłączone, jeśli przepis prawa stanowi inaczej.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem danych osobowych, które są wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia i realizacji umowy, zaś ich niepodanie skutkować będzie brakiem realizacji umowy i wypełnieniem obowiązków przez Wspólnotę Mieszkaniową.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polityka bezpieczeństwa informacji w Miejskim Zarządzie Nieruchomości