Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Mieszkańcy

Opłaty i terminy

Stawki czynszu obowiązujące na lokalach mieszkalnych i socjalnych będących zasobem Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju są ustalane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Obowiązujące przepisy

Ustawą regulującą zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W kwestii umarzania, rozkładania zaległości na raty obowiązują przepisy Uchwały Nr XVI.213.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Miastu Jastrzębie-Zdrój lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Wierzytelność na raty

Starając się o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty do podania składanego w Miejskim Zarządzie Nieruchomości należy dostarczyć dochody wszystkich członków rodziny:

  • zaświadczenie z pracy o pobieranych świadczeniach, ewentualnie odcinek z wypłaty,
  • odcinek z renty/emerytury,
  • decyzje z OPS o przyznaniu zasiłku,
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoby bezrobotnej,
  • wyrok o wysokości zasądzonych alimentów,
  • bądź inne dokumenty potwierdzające osiągane dochody.

Miejski Zarząd Nieruchomości nie jest uprawniony do wykonywania kserokopii dochodów składanych przez lokatorów w związku z powyższym dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód należy dostarczyć w kserokopii.

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych

Miejski Zarząd Nieruchomości z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 podaje do publicznej wiadomości Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych, który ma na celu udzielenie pomocy Dłużnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Więcej informacji w siedzibie MZN przy ul. 1 Maja 55 lub pod nr telefonu 32 4787 005.

Zarządzenie Prezydenta

Program RŚW

Projekty

Zadania finansowane z budżetu państwa