Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju

Miejski Zarząd Nieruchomości realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przygotowywanego dla szkolnictwa specjalnego. Termomodernizacja jest częścią dużego projektu polegającego na przystosowaniu budynku do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W efekcie głębokiej termomodernizacji budynku zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych i pyłu PM10, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Wartość Projektu: 3 177 250,06 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 543 076,45 zł