Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

Wstęp deklaracji

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

Data publikacji strony internetowej: 2014.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF, DOC itp. nie są dostępne cyfrowo w całości. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  2. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  3. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  4. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu artykułów,
  3. widoczny fokus,
  4. wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Paweł Posanow, pposanow@mznjastrzebie.pl. Można także kontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu 32 47 52 597 wew.42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Miejskim Zarządem Nieruchomości (MZN) za pośrednictwem: poczty elektronicznej info@mzn.jastrzebie.pl, pposanow@mzn.jastrzebie.pl, tel: 32 47 52 597 oraz osobiście w sekretariacie MZN.

Działalność Miejskiego Zarządu Nieruchomości prowadzona jest w dwóch obiektach:

  • budynek siedziby MZN – ul. 1 Maja 55
  • budynek obsługi technicznej – ul. Dworcowa 17

Budynek przy ul. 1 Maja 55:

Budynek ma dwie kondygnacje i znajduje się bezpośrednio przy drodze głównej, wzdłuż której usytuowane są miejsca parkingowe. Dojście do budynku możliwe jest bezpośrednio z poziomu parteru. Dodatkowe miejsca parkingowe zlokalizowane są z tyłu budynku, na parkingu wewnętrznym gdzie znajduje się także jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, oznakowane znakiem poziomym i pionowym. Teren jest oświetlony.

Do budynku przy ul. 1 Maja 55 prowadzi 1 wejście bezprogowe z poziomu chodnika, z drzwiami przeszklonymi. Przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy. Za drzwiami głównymi znajduje się przedsionek oddzielony od korytarza parteru i klatki schodowej przeszkloną ścianką z drzwiami dwuskrzydłowymi. W przedsionku zamontowana jest tablica informacyjna, dostępne są podstawowe materiały informacyjne i druki oraz jest miejsce dezynfekcji rąk. Dodatkowe stanowisko obsługi znajduje na poziomie parteru przed wejściem na klatkę schodową, po lewej stronie, za drzwiami przedsionka.

Na pierwszym piętrze budynku znajduje się sekretariat. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są na poziomie parteru, przy dodatkowym stanowisku obsługi. Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

W strefie wejścia wewnątrz budynku jest tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy (pismo Braille’a). Brak dostępu dla osób na wózkach do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę lub platformę, nie posiada również schodołazu. W budynku nie ma jest zainstalowane urządzenie do obsługi osób słabosłyszących (pętla indukcyjna). Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych oraz ogólnodostępnej.

Budynek przy ul. Dworcowej 17E:

Budynek ma dwie kondygnacje i umiejscowiony jest w oddaleniu ok. 50 m od drogi publicznej. Na terenie znajdują się miejsca parkingowe. Dojście do budynku możliwe jest bezpośrednio z poziomu parkingu. Na parkingu wewnętrznym znajduje się także jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, oznakowane znakiem poziomym i pionowym.

Obsługa odbywa się na parterze budynku przy drzwiach wejściowych lub w wyznaczonych pomieszczeniach. Brak dostępu dla osób na wózkach do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i piętrze budynku.

Do budynku przy ul. Dworcowej 17 prowadzi 1 wejście bezprogowe z drzwiami przeszklonymi. Do obiektu wchodzi się po dwóch stopniach, brak podjazdu. Przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy. Za drzwiami głównymi znajduje się przedsionek z miejscem dezynfekcji rąk. Na ścianie zawieszony jest rzut parteru i piętra budynku. Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

W strefie wejścia wewnątrz budynku jest tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy (pismo Braille’a). Budynek nie jest wyposażony w windę lub platformę, nie posiada również schodołazu. Brak w budynku jest zainstalowane urządzenie do obsługi osób słabosłyszących (pętla indukcyjna). Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych oraz ogólnodostępnej.