Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Statut MZN

Załącznik
do Uchwały Nr XLVI/965/2006
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 7 września 2006r.

STATUT
Miejskiego Zarządu Nieruchomości
w Jastrzębiu Zdroju

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju, zwany dalej „MZN” jest jednostką budżetową utworzoną na mocy Uchwały Nr XLV/930/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju w jednostkę budżetową.

§ 2

Podstawą działania MZN są w szczególności:
1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

§ 3

1. Siedzibą MZN jest Miasto Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 55.
2. Terenem działania MZN jest Miasto Jastrzębie Zdrój.

Rozdział II
PRZEDMIOT DZIAŁANIA MZN

§ 4

1. Przedmiotem działania MZN jest w szczególności:
1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
2) podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomościami, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości,
3) prowadzenie administracji zleconej nieruchomości,
4) prowadzenie ewidencji budynków, nieruchomości oraz lokali,
5) prowadzenie ewidencji najemców oraz właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych,
6) zawieranie i rozwiązywanie umów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości na podstawie udzielonych pełnomocnictw rodzajowych,
7) prowadzenie rozliczeń dostarczanych do nieruchomości mediów,
8) utrzymanie czystości obiektów i przyległych terenów, prowadzenie akcji sanitarnych,
9) wykonywanie robót budowlanych, remontów i konserwacji,
10) realizacja inwestycji,
11) przeprowadzanie przeglądów technicznych,
12) prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
13) prowadzenie obsługi finansowej nieruchomości.

2. Działalność podstawowa MZN obejmuje:
1) pobór opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz prowadzenie windykacji, w tym sądowne dochodzenie roszczeń w zakresie: należności czynszowych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali, obiektów, gruntów i innych należności wynikających z zawartych umów,
2) prowadzenie sądowych spraw o eksmisję,
3) dochodzenie odszkodowania za szkody związane z eksploatacją górniczą,
4) wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami,
5) prowadzenie innych spraw związanych z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami.

§ 5

MZN prowadzi zarząd wspólnot mieszkaniowych na podstawie art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zmianami/.

Rozdział III
ORGANIZACJA MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI

§ 6

1. MZN kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta.
2. Dyrektor reprezentuje MZN na zewnątrz.
3. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 7

Strukturę organizacyjną, zadania i działania poszczególnych komórek organizacyjnych MZN oraz nadzór i kontrolę wobec pracowników określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora MZN.

§ 8

1. MZN jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba.

Rozdział IV
ZASADY DZIAŁANIA MZN

§ 9

Podstawą gospodarki finansowej MZN jest plan finansowy dochodów i wydatków.

§ 10

MZN dysponuje rachunkiem bankowym.

§ 11

Działalność MZN finansowana jest z budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.