Statut MZN

Rozmiar tekstu:
Załącznik
do Uchwały Nr XLVI/965/2006
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 7 września 2006r.
 
 
STATUT
Miejskiego Zarządu Nieruchomości
w Jastrzębiu Zdroju
  
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju, zwany dalej „MZN” jest jednostką budżetową utworzoną na mocy Uchwały Nr XLV/930/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju w jednostkę budżetową.
 
§ 2
 
Podstawą działania MZN są w szczególności:
1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.).
 
§ 3
 
1. Siedzibą MZN jest Miasto Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 55.
2. Terenem działania MZN jest Miasto Jastrzębie Zdrój.
 
Rozdział II
PRZEDMIOT DZIAŁANIA MZN
 
§ 4
 
1. Przedmiotem działania MZN jest w szczególności:
1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
2) podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomościami, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości,
3) prowadzenie administracji zleconej nieruchomości,
4) prowadzenie ewidencji budynków, nieruchomości oraz lokali,
5) prowadzenie ewidencji najemców oraz właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych,
6) zawieranie i rozwiązywanie umów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości na podstawie udzielonych pełnomocnictw rodzajowych,
7) prowadzenie rozliczeń dostarczanych do nieruchomości mediów,
8) utrzymanie czystości obiektów i przyległych terenów, prowadzenie akcji sanitarnych,
9) wykonywanie robót budowlanych, remontów i konserwacji,
10) realizacja inwestycji,
11) przeprowadzanie przeglądów technicznych,
12) prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
13) prowadzenie obsługi finansowej nieruchomości.
 
 
2. Działalność podstawowa MZN obejmuje:
1) pobór opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz prowadzenie windykacji, w tym sądowne dochodzenie roszczeń w zakresie: należności czynszowych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali, obiektów, gruntów i innych należności wynikających z zawartych umów,
2) prowadzenie sądowych spraw o eksmisję,
3) dochodzenie odszkodowania za szkody związane z eksploatacją górniczą,
4) wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami,
5) prowadzenie innych spraw związanych z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami.
 
§ 5
 
MZN prowadzi zarząd wspólnot mieszkaniowych na podstawie art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zmianami/.
 
Rozdział III
ORGANIZACJA MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI
 
§ 6
 
1. MZN kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta.
2. Dyrektor reprezentuje MZN na zewnątrz.
3. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
 
§ 7
 
Strukturę organizacyjną, zadania i działania poszczególnych komórek organizacyjnych MZN oraz nadzór i kontrolę wobec pracowników określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora MZN.
 
§ 8
 
1. MZN jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba.
 
Rozdział IV
ZASADY DZIAŁANIA MZN
 
§ 9
 
Podstawą gospodarki finansowej MZN jest plan finansowy dochodów i wydatków.
 
§ 10
 
MZN dysponuje rachunkiem bankowym.
 
§ 11
 
Działalność MZN finansowana jest z budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój.
 
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 12
 
Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.